ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ ်ားတြင္ပါဝင္ကူညီမွဳ

Date : 2015-Aug-10

 

Odoo image and text block

ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီမႈ
 
ကုမၸဏီ၏လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္Forever Group ၏ ေႏြးေထြးေသာ
ကမ္းလက္မ ်ား ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ ်ားတြင္ အလွဴေငြမ ်ား
ထည့္ဝင္ျပီး ဝန္ထမ္းမ ်ားမွလည္း သြားေရာက္လုပ္အားေပးခဲ့သည္။

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.